Kích thước nhà tắm hợp lý

Mã sản phẩm : 51711

 

aaaaaaaaaaa

 bbbbbbbbbbbbb

aaaaaaaaaaa

ccccccccccccccccc

bbbbbbbbbbbbbbbbb

fffffffffffff

bbbbbbbbbbbbbbbbb

fdgfgdfgdfg